مشخصات خود را فراموش کرده‌اید؟

ایجاد حساب کاربری

جریان‌شناسی تقریب مذاهب

رایگان

فایل PDF
منبع محصول: اتحادیه امت واحده

توضیحات

ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن رﺳﻮل ﷲ(ص) ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐِ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺟﺎﻫﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اوس و ﺧﺰرج، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهاي را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ(ع) ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ را ﺑﺎ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎري ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد. دوران اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) ﻫﻢ دروان ﻃﻼﺋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﻮد، اﮔﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) ﻃﺒﻖ ﻣﺸﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻮزه ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد، آﻧﻮﻗﺖ دو ﺳﻮم ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن از اﻫﻞﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. حال در این جزوه ابتدا به توضیح سه نوع الگوی اسلامی برای تقریب پرداخته می‌شود و سپس با تبیین رویکردهای تقریبی در جهان اسلام، از جمله رویکرد تقریبی سکولار، رویکرد پلورالیستی و تکثرگرایانه تقریب، رویکرد تعددگرایی اجتهادی، رویکرد ایده‌ی اسلام بلامذهب، رویکرد امت محور، رویکرد معطوف به واقعیت‌های صحنه عمل، روبکرد امت محور به عنوان نظریه‌ی منتخب معرفی می‌شود.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جریان‌شناسی تقریب مذاهب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا